Disclaimer en privacyverklaring

Inleiding
Stichting De Inzet Zorggroep wijst hierbij op haar disclaimer en privacyverklaring, overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen. Een en ander is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter kan het zo zijn dat er toch onvolkomenheden zijn. Wij vragen je met klem ons dit te laten weten via ons contactformulier. Achtereenvolgens tref je hierna onze disclaimer en privacyverklaring.

Disclaimer Stichting De Inzet Zorggroep (www.inzetdenhaag.nl)
Het is belangrijk om te weten welke gegevens wij eventueel verzamelen als je onze website bezoekt en hoe wij hiermee omgaan. Ook is het van belang om te weten dat veranderingen en wijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van onze disclaimer. Tevens is Stichting De Inzet Zorggroep bevoegd, te alle tijden, deze pagina of de inhoud te wijzigen. Eventuele updates en/of wijzigingen maken wij op deze pagina kenbaar, zo heeft de meest recente update plaatsgevonden in juni 2018. Heb je nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze pagina, aangaande onze disclaimer of privacyverklaring? Laat het ons weten via het contactformulier.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website behoort toe aan Stichting De Inzet Zorggroep. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming(!), is het uitdrukkelijk verboden enige vorm of inhoud van deze website over te nemen.

De website en eventuele aansprakelijkheid
De webredacteur stelt alles in het werk de website van Stichting De Inzet Zorggroep te voorzien van correcte inhoud. Zo ook vormen het onderhoud en technische aspecten van deze website voortdurende aandacht. Ondanks alle inspanningen kan het zo zijn dat bepaalde informatie op deze website onvolkomenheden of onjuistheden bevatten. Het verdient dan ook nadrukkelijk de aandacht, dat aan de informatie op deze website geen rechten kunnen worden ontleend en dat wij hier ook nimmer aansprakelijk voor kunnen worden gehouden. Stichting De Inzet Zorggroep kan ook nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor onvolkomenheden, foutieve informatie of verkeerd geïnterpreteerde wet- en regelgeving door derden, welke op enigerlei wijze direct of indirect door verwijzen naar deze website.

Het gebruik van visuele middelen op de website
Alle ingezette visuele middelen op deze website, zoals foto’s en video’s, mogen nimmer door derden worden gebruikt of toegepast. Indien wij bedrijfsrelevante foto’s of video’s van onze cliënten zouden gebruiken voor onze website of (sociale)media, dan wordt hier te alle tijden toestemming voor gevraagd. Stichting De Inzet Zorggroep betracht hierin de groots mogelijke zorgvuldigheid.

Privacyverklaring Stichting De Inzet Zorggroep (www.inzetdenhaag.nl)
Stichting De Inzet Zorggroep verwerkt gegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zoals wij dit altijd hebben gedaan, respecteren wij het recht op privacy van iedere persoon die met ons in contact komt. Persoonlijk informatie die met ons wordt gedeeld, wordt door onze organisatie vertrouwelijk behandeld. Zo ook wordt dit op de juiste wijze behandeld en verwerkt. Wij verstaan onder ‘verwerkt’ alle persoonlijke gegevens welke wij behandelen, delen met derden, opslaan, raadplegen t/m het zorgvuldig definitief verwijderen hiervan. Wel is het van belang dat eenieder zich realiseert dat wij als organisatie (persoons)gegevens moeten verwerken, om ons zorgaanbod e.d. naar behoren te kunnen realiseren. Heb je mogelijk nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch op 070-3306685 of via info@inzetdenhaag.nl

Wat zijn jouw rechten

We hebben het voor je op een rij gezet:

• Je hebt recht op beperking van de verwerking. Hiermee wordt bedoeld dat je kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.

• Je hebt recht op dataportabiliteit. Hiermee wordt bedoeld dat je het recht hebt om datagegevens over te laten dragen.

• Je hebt recht op rectificatie en aanvulling. Hiermee wordt bedoeld dat je het recht hebt om persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen.

• Je hebt recht op inzage. Hiermee wordt bedoeld dat je altijd de door ons verwerkte persoonsgegevens mag inzien.

• Je hebt recht aangaande geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hiermee wordt bedoeld dat je recht hebt op niet volledig geautomatiseerde besluitvorming bij besluiten.

• Je hebt recht op vergetelheid. Hiermee wordt bedoeld dat je ‘vergeten’ mag worden. Je mag je toestemming intrekken via info@inzetdenhaag.nl of per brief, om je gegevens te laten verwijderen uit de systemen van Stichting De Inzet Zorggroep.

Individuele begeleiding, dagbesteding en begeleid wonen

Bewaarplicht van jouw gegevens (bewaartermijn)
Wij moeten voldoen aan bewaartermijnen overeenkomstig wettelijke verplichtingen. Stichting De Inzet Zorggroep bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en vernietigt het na de bewaartermijnen.

Verwerking van jouw gegevens en waarom?
Omdat je bij ons zorg afneemt zoals individuele begeleiding, dagbesteding of begeleid wonen, moeten wij een actueel (persoonlijk) dossier bijhouden. In zo’n dossier worden gegevens bijgehouden zoals vastgelegde (ontwikkel)doelen, de geboden zorg en aanverwante persoonlijke informatie.

Welke (medische) informatie en gegevens delen wij met derden?
Het is van belang dat zorgmedewerkers en begeleiders onderling informatie mogen delen, zolang zij direct betrokken zijn bij jouw begeleiding of ondersteuning. Uiteraard moet dit direct gerelateerd zijn aan hun werkzaamheden. Aangaande het vorenstaande is geen toestemming vereist. Wel bestaat er de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken zodat de zorgmedewerkers of begeleiders geen informatie meer mogen uitwisselen.

Binnen de (verplichte) samenwerking met (zorg)organisaties, kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen. Let op; er wordt nooit meer gedeeld dan noodzakelijk is en wij maken hierover strikte afspraken. Zo ook hebben wij de verplichting om mee te werken aan het verstrekken van noodzakelijke (persoons)gegevens aan bepaalde instanties zoals bijvoorbeeld het CIZ, de GGD, het CAK, onderzoeken door Gemeenten, instanties aangaande noodzakelijke en vereiste certificeringen of instanties van rechtswege.

Vrijwillig delen van gegevens
Indien personen meer gegevens met ons delen dan noodzakelijk is, bewaren wij deze gegevens zorgvuldig en worden als zodanig ook opgeslagen. Redelijkerwijs mogen wij aannemen dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er ook geen bezwaar is dat wij dit verwerken. Als de gegevens in deze geen doel dienen, dan zullen wij dit niet verwerken of opslaan. Stichting De Inzet Zorggroep probeert een minimale dataset te registreren oftewel dataminimalisatie.

Overige persoonsgegevens en toestemming
Extra bijzondere persoonsgegevens leggen wij niet vast (dit mogen wij ook niet). Dit zijn gegevens zoals; politieke voorkeur, ras en godsdienst. Soms zijn er situaties die hierop een uitzondering vormen. Neem bijvoorbeeld een pasfoto, deze kan ook meer vertellen over een persoon en is daarom een bijzonder persoonsgegeven. Met voorafgaande toestemming van een persoon wordt het ons mogelijk gemaakt, indien dit een doel dient, een foto te verwerken voor onze registratie of publicatie.

Stichting De Inzet Zorggroep kan zo mogelijk een gerechtvaardigd belang hebben om gegevens te verzamelen en vast te leggen, zonder voorafgaande toestemming. Een voorbeeld hiervan is agressief gedrag van cliënt(en), wat voor zorgmedewerkers of begeleiders van belang kan zijn voor hun werkzaamheden.

Het gebruik van Cookies
Stichting de Inzet Zorggroep maakt geen gebruik van cookies of aanverwante technieken.

Toegang en beveiliging
Stichting de Inzet Zorggroep draagt zorg voor een goede beveiliging van persoons(gegevens). Hiervoor hebben wij alle denkbare technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld uitsluitend toegang verstrekken aan hiertoe bevoegde personen en softwarematige maatregelen zoals een virusscanner en firewall. Tevens hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld welke de gegevensbescherming zorgvuldig controleert.

Zogenaamde links naar derden
Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen (zogenaamde derden). Zij hanteren hun eigen privacyverklaringen of privacystatements. Het is van groot belang dat, vooraf, de voorwaarden goed worden doorgelezen alvorens (persoons)gegevens in te voeren op deze websites. Stichting De Inzet Zorggroep is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk te houden, voor alle informatie van andere partijen anders dan Stichting De Inzet Zorggroep.

Eventuele wijzigingen
Stichting De Inzet Zorggroep behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Het is van belang om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Vragen of opmerkingen
Eventuele vragen of opmerkingen kunnen worden verzonden aan onze functionaris gegevensbescherming.

Per brief
Stichting Dagbesteding De Inzet
Functionaris Gegevensbescherming
Zichtenburglaan 31-7
2544 EA Den Haag

Per e-mail:
fg@inzetdenhaag.nl

Versie: 23 mei 2018